Joomla TemplatesWeb HostingFree Money

Dzia?ania Fundacji

 
Pierwsze widoczne efekty PDF Drukuj Email

Kolejny miesi?c prac nad grami zaowocowa? widocznymi efektami. Uczestnicy zaj?? Gram w matm? sfinansowanych przez Fundacj? mBanku,przygotowali karty do gier Nie dziel przez O, memooraz Matematyka w 15 sekund, wydrukowali je i zalaminowali. Klaruje si? rwnie? plansza do gry Biznes matematyczny.

Uczestnicy s? bardzo kreatywni i wci?? wpadaj? na nowe pomys?y. Ostatnim z nich jest przygotowanie gry dotycz?cejgeometrii,wykorzystuj?cej s?omki konstrukcyjne. Zadania do niej zosta?y ju? u?o?one, s?omki zakupione.

Wszyscy nie mog? si? doczeka? uko?czenia prac oraz turnieju gier matematycznych, ktry b?dzie testem powsta?ych produktw w praktyce.

 
Warsztaty dziennikarskie PDF Drukuj Email

Warsztaty dziennikarskie odbywaj?ce si? w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Ksi??enicach w ramach projektu Niepodleg?a inspiruje, dofinansowanego przez Fundacj? PZU, prowadzone s? zdalnie z Dochy, stolicy Kataru przez p. Ann? Janke. Warsztaty wzbudzaj? w dzieciach du?e zainteresowanie.

Na ostatnich zaj?ciach po??czenie internetowe p?ata?o figle, ale transmisja si? powiod?a, a relacja bardzo podoba?a si? uczestnikom. Pani Anna w formie reporta?u filmowego, zrelacjonowa?a dzieciom przygotowania do obchodw ?wi?ta 100 lat niepodleg?o?ci Polski w Dosze. W roli g?wnej wyst?pi? polski bigos.

Na kanwie transmitowanego filmu dzieci tworzy?y scenariusze w?asnych reporta?y, dotycz?ce zwyczajnych tematw dnia powszedniego. Jak same stwierdzi?y, z pasj? mo?na opowiedzie? nawet o najzwyklejszych sprawach.
Nasi uczniowie zaciekawili p. Ann? opowie?ciami o obchodach 100 lat niepodleg?o?ci zorganizowanych w naszej szkole w stylistyce nawi?zuj?cej do realiw 20-lecia mi?dzywojennego.

 
Mali S?owianie PDF Drukuj Email

Zesp? ta?ca ludowego Mali S?owianie dzia?aj?cy w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Ksi??enicach zosta? za?o?ony w tym roku szkolnym w ramach projektu Niepodleg?a inspiruje, dofinansowanego przez Fundacj? PZU.

Dzieci s? bardzo ch?tne do wsp?pracy oraz zabawy. Podczas kilku zaj?? uda?o im si? opanowa? uk?ad taneczny do ta?ca miotlarz. W tej chwili Mali S?owianie pracuj? nad uk?adem niestandardowym do ta?ca krakowiak.

Zaj?cia daj? uczestnikom du?o rado?ci i zadowolenia.

 
Kolejny miesi?c prac nad grami PDF Drukuj Email

Kolejne zaj?cia zrealizowanych w ramach projektu Gram w matm? sfinansowanego przez Fundacj? mBanku, przebiega?y w bardzo pracowitej atmosferze. Uczniowie w trakcie zaj?? przygotowywali baz? zada? matematycznych, ktre wykorzystaj? w grach. Jedna z grup przygotowuje plansz? do gry Biznes matematyczny.

W trakcie pracy pojawiaj? si? kolejne pomys?y dotycz?ce modyfikacji gier. Grupa przygotowuj?ca gr? 15 sekund matematycznych wpad?a na pomys? poszerzenia wariantw zada? dzi?ki zast?pieniu jednego ze sk?adnikw zadania liczb? wylosowan? poprzez rzut kostk?. Uczniowie zacz?li rwnie? przygotowywa? opakowania, w ktrych gry b?d? przechowywane, ozdabiali je i tytu?owali, wykorzystuj?c zakupione materia?y papiernicze.

 
PDF Drukuj Email

W sobot? 27 pa?dziernika uczestnicy zaj?? Dokonania naukowe Polakw oraz Polskie ?lady na mapie ?wiata, ktre odbywaj? si? w ramach projektu Niepodleg?a inspiruje sfinansowanego przez Fundacj? PZU, pojechali na wycieczk? do Warszawy.

Uczniowie odwiedzili muzeum Marii Sk?odowskiej-Curie, gdzie zapoznali si? z realiami jej pracy naukowej i wieloma ciekawostkami z ?ycia osobistego. Pani oprowadzaj?ca grup?, bardzo ciekawie opowiada?a o ?yciu i odkryciach naszej dwukrotnej noblistki.

Nast?pnie uczestnicy wycieczki udali si? na spacer ?ladami polskich odkrywcw, podczas ktrego rozwi?zywali zadania przygotowane dla nich przez p. Izabel? Ciosek, przewodniczk? po Warszawie dokadZdzieckiem.pl.

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 48
Joomla Templates designed by Web Hosting